Christmas Special: Mary’s Song of Praise

४६आणि मरिया म्हणाली,
माझा जीव प्रभूला थोर मानतो,
४७आणि माझा आत्मा माझ्या तारक देवामुळं
उल्लासला आहे.
४८कारण त्यानं आपल्या दासीच्या
दैन्यावस्थेकडे पाहिलं आहे,
कारण पहाआतापासून सर्व पिढ्या
मला धन्य म्हणतील.
४९कारणजो समर्थ आहे त्यानं माझ्यासाठी
मोठ्या गोष्टी केल्यात.
त्याचं नाव पवित्र आहे.
५०आणि त्याला भिणार्‍यांवर त्याची दया
पिढ्यान् पिढ्या असते.
५१त्यानं आपल्या बाहूनं आपलं बळ
दाखवलं आहे.
गर्विष्ठांना त्यांच्या मनांतल्या कल्पनेनं
पांगवलं आहे.
५२अधिपतींना आसनांवरून
उतरवलं आहे.
आणि दीन अवस्थेत असलेल्यांना
वर उचललं आहे.
५३त्यानं भुकेल्यांना उत्तम पदार्थांनी
तृप्त केलं आहे.
आणि सधन असलेल्यांना
रिकामं पाठवून दिलं आहे.
५४-५५त्यानं आपल्या पूर्वजांना म्हटल्याप्रमाणं
अब्राहामावरील आणि त्याच्या संतानावरील
सर्वकाळची दया स्मरून
आपला सेवक इस्राएल ह्याला
साहाय्य केलं आहे.

Luke 1:46-55 (Nava Karar R. H. Kelkar translation)

Write Your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s