Christmas Special: God Gave His Son

१६कारण देवाने जगावर एवढी प्रीती केली कीत्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला ह्यासाठी कीजो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सनातन जीवन मिळावे. १७कारण देवाने पुत्राला जगात पाठवले ते जगाचा न्याय करायला नाहीपण त्याच्या द्वारे जगाचे तारण व्हावे म्हणून पाठवले.

John 3:16-17 (Nava Karar R. H. Kelkar Translation)

Advertisements

Write Your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s