Thoughts for Fathers’ Day

लूक ११:११-१३
तुमच्यात कोण बाप असा आहे की, त्याचा मुलगा त्याच्याजवळ भाकर मागेल तर तो त्याला दगड देईल? आणि मासा मागेल तर तो त्याला माशाऐवजी साप देईल? किंवा तो अंडं मागेल तर तो त्याला विंचू देईल? मग तुम्ही वाईट असून जर आपल्या मुलांना चांगल्या देणग्या कशा द्याव्यात हे तुम्ही जाणता तर तुमचा स्वर्गीय पिता त्याच्याजवळ जे मागतात त्यांना किती विशेषेकरून पवित्र आत्मा देईल?

Advertisements

Write Your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s