God’s Word (2Tim 3:16)

प्रत्येक शास्त्रलेख देवाच्या प्रेरणेने दिलेला आहे; आणि शिकवणीसाठीनिषेधासाठी, सुधारणेसाठी व नीतिमत्वाच्या शिस्तीसाठी उपयोगी आहे. 

Write Your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s